Chat with us, powered by LiveChat

แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

1.แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา (ตม.88)ตม.88 pdf ดาวน์โหลด
2.แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา สำหรับคนจีน (ตม.88)ตม.88 pdf ดาวน์โหลด
3.คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)ตม.7 pdf ดาวน์โหลด
4.คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (ตม.8)ตม.8 pdf ดาวน์โหลด
5.คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.9)ตม.9 pdf ดาวน์โหลด
6.คำขอพิสูจน์สัญชาติ (ตม.10) ตม.10 pdf ดาวน์โหลด
7.อุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร (ตม.11)ตม.11 pdf ดาวน์โหลด
8.อุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ตม.12) ตม.12 pdf ดาวน์โหลด
9.คำขอหลักฐานแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาอีก (ตม.13) ตม.13 pdf ดาวน์โหลด
10.คำขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามเดิม (ตม.14) ตม.14 pdf ดาวน์โหลด
11.คำร้องขอใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.18) ตม.18 doc ดาวน์โหลด
12.คำร้องขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.20)ตม.20 doc ดาวน์โหลด
13.คำขอตรวจลงตราประทับคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (ตม.22)ตม.22 doc ดาวน์โหลด
14.คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระหว่างขอมีถิ่นที่อยู่ (ตม.25)ตม.25 doc ดาวน์โหลด
15.แบบการแจ้งย้ายสถานที่พักอาศัยและเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดเกิน 24 ชั่วโมงของบุคคลต่างด้าว (ตม.28)ตม.28 doc ดาวน์โหลด
16.แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน (ตม.30)ตม.30 doc ดาวน์โหลด
17.แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า ๙๐ วันของบุคคลต่างด้าว (ตม.47)ตม.47 pdf ดาวน์โหลด
18.คำขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ตม.86)ตม.86 doc ดาวน์โหลด
19.คำขอรับการตรวจลงตรา (ตม.87)ตม.87 doc ดาวน์โหลด
20.แบบแจ้งพาสปอร์ตสูญหายหรือถูกขโมย- doc ดาวน์โหลด
21.คำขอให้ย้ายตราประทับลงหนังสือเดินทางเล่มใหม่- pdf ดาวน์โหลด
22.แบบแจ้งคนต่างด้าวทำงานในมูลนิธิ/สมาคม/องค์กรสาธารณกุศล- doc ดาวน์โหลด
23.แบบขอหนังสือรับรองถิ่นที่พักอาศัยในประเทศ- doc ดาวน์โหลด
24.แบบขอย้ายตราประทับลงในหนังสือเดินทางใหม่สำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่- doc ดาวน์โหลด
25.แบบบันทึกข้อมูลบุคคลสำหรับการขอมีถิ่นที่อยู่- doc ดาวน์โหลด
26.แบบขอใช้บริการแจ้งที่พักอาศัยโดยระบบอินเตอร์เน็ต- doc ดาวน์โหลด
27.แบบหนังสือรับรองคนต่างด้าวเข้าทำงาน (สตม.1)สตม.1 pdf Download
28.แบบรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (สตม.2) สตม.2 pdf Download
29.หนังสือรับทราบแนวทางปฏิบัติการห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร กรณีคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดเป็นระยะเวลานาน- pdf Download
30.ตัวอย่างหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว- pdf ดาวน์โหลด
31.แบบหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานสตม.4 pdf ดาวน์โหลด
32.แบบรับรองตนเพื่อขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19- pdf ดาวน์โหลด

Visitors: 262,276