Chat with us, powered by LiveChat

คดีที่ดิน

ทนายความคดีที่ดิน 099-464-4445

สวัสดีครับ ผมทนายกิตติศักดิ์ สงวนวงษ์ ทนายความคดีที่ดิน ที่ดินถือเป็นทรัยพ์สินที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ดได้ เราแรกทรัยพ์สินประเภทนี้ว่า อสังหาริมทรัพย์ ปัญหาที่ดินเกิดจากเหตุหลายประการ เช่นที่ดินข้างเคียง หลอกขายทีดิน พิพาทกรรมสิทธิ์ในที่ดินระหว่างทายาท และอีกหลายๆเหตุ มีปัญหาโทรมาปรึกษาผมนะครับ 

Visitors: 255,390