Chat with us, powered by LiveChat

คดีฟ้องแพทย์และโรงพยาบาล

ทนายความคดีฟ้องแพทย์และโรงพยาบาล 099-464-4445

        สวัสดีครับ ผมทนายทรงชัย แซ่ตั้ง คดีฟ้องแพทย์และโรงพยาบาล หลักกฎหมายมาจากคดีละเมิดครับ ซึ่งกฎหมายเขียนไว้ว่า " ผู้ใด จงใจ หรือประมาท เลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นใดโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น " นี้เป็นตัวบทกฎหมายครับ คีดลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครับ เพราะคนเราหนีไม่พ้น เกิด แก่ เจ็บ ตาย  ทั้งหมดนี้ หนีไม่พ้นที่มนุษย์เราจะต้องไปหาหมอหรือโรงพยาบาล ถ้าการรักษาไม่ได้เป็นไปตามหลักการรักษาของแพทย์ พยาบาล คนไข้เสียชีวิต ทายาทก็จะโทรมาปรึกษาทนายความว่าสามารถที่จะดำเนินคดีได้มั้ย ศาลก็จะพิจารณาว่าแพทย์หรือโรงพยาบาลประมาทหรือมั้ย ซึ่งเป็นกลักกฎหมายละเมิดครับ มีปัญหาโทรมาปรึกษาเราหรือนัดพบทนายได้เลยครับ

Visitors: 255,390