Chat with us, powered by LiveChat

เตรียมตัวไปสำนักงานที่ดิน

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักง​านที่ดิน

 

คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานที่ดิน

1. ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดิน ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม รายละเอียดเอกสารหลักฐานในการติดต่อแต่ละประเภท จะอยู่ในหัวข้อประเภทของการติดต่อ เช่น การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์และ การรังวัดประเภทต่าง ๆ
2. ก่อนไปติดต่อสำนักงานที่ดินท่านควรทราบว่าเอกสารสิทธิของท่าน เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานที่ดินใด และตั้งอยู่ที่ใด เพื่อไม่ให้ไปผิดสถานที่
3. เตรียมค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกรรมที่จะต้องชำระตามกฎหมายให้พร้อม
4. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการเจ้าหน้าที่จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งตามจำนวนที่ได้จ่ายจริง
5. ทุกสำนักงานที่ดินส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เมื่อท่านไปติดต่องานสำนักงานที่ดิน ลำดับแรกขอให้ท่านไปที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดิน เพื่อขอคำแนะนำ ตรวจสอบหลักฐานเอกสารและรับบัตรคิว
6. การให้บริการเป็นไปตามลำดับคิว
7. เมื่องานของท่านสำเร็จแล้ว ขอให้ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารสิทธิ เช่น ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ จำนวนเนื้อที่ในโฉนดที่ดิน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ท่านเตรียมมาว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง
8. ขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินงานในแต่ละประเภทจะมีประกาศไว้ที่สำนักงานที่ดิน หากท่านเห็นว่างานล่าช้าเกินกว่าปกติ หรือไม่ได้รับความสะดวก หรือมีข้อสงสัยขอให้สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย หรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดได้ตามแต่กรณี หากงานของท่านไม่มีปัญหาข้อขัดของอื่นใดจะเสร็จในเวลามาตรฐานที่ประกาศไว้
9. หากมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการ โปรดแจ้งกรมที่ดินได้โดยส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณียบัตร ถึงกรมที่ดิน ตู้ ปณ. 11 ปณฝ. วัดเลียบ กทม. 10200 หรือ โทร. 0-2141-5678-80


คำแนะนำเบื้องต้นในการไปติดต่อสำนักงานที่ดิน เพื่อขอทำการรังวัดที่ดินประเภทต่าง ๆ

        ในช่วง พ.ศ. 2532-2536 ประชาชนผู้มาติดต่อสำนักงานที่ดินเพื่อขอทำการรังวัดที่ดินประเภทต่าง ๆ เช่น การออกโฉนดที่ดิน การรังวัดแบ่งแยก การสอบเขตที่ดิน จะประสบปัญหาต่าง ๆ เช่น

1. ปัญหาคิดนัดรังวัดที่มีระยะยาว โดยสำนักงานที่ดินบางแห่งมีคิวนัดรังวัดเป็นระยะเวลาประมาณ 2 ปีเศษ
2. ปัญหา ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน สำนักงานที่ดินแต่ละแห่งไม่มีมาตรฐานในการกำหนดค่ามัดจำรังวัดทั้งนี้ขึ้น อยู่กับดุลยพินิจของผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด เช่น ในกรณีที่เนื้อที่เท่ากัน สำนักงานที่ดินบางแห่งจะให้ทำการรังวัดเป็นเวลา 2 วัน แต่บางแห่งจะให้ทำการรังวัดเพียงวันเดียว จึงก่อให้เกิดความสับสนต่อประชาชนผู้มาติดต่อ หรือในกรณีที่กำหนดค่ามัดจำรังวัดไว้แล้ว ช่างผู้ทำการรังวัดได้เบิกค่าใช้จ่ายไปหมดแล้ว แต่เรื่องรังวัดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ทำให้เกิดปัญหาตามมา นั้นคือประชาชนผู้มาติดต่อรังวัดจะเสียค่ามัดจำเพิ่ม ทั้งที่เรื่องรังวัดยังไม่แล้วเสร็จ โดยบางรายอาจจะต้องเสียเงินมัดจำถึงจำนวน 2-3 ครั้ง ทำให้ประชาชนผู้มาติดต่อต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก


กรมที่ดินได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดผลดีด้านต่าง ๆ หลายประการดังนี้

1. เพื่อแก้ไขปัญหางานรังวัดค้างและลดระยะเวลาในการนัดรังวัด
2. เพื่อแก้ไขปัญหาอัตรากำลังช่างรังวัดที่มีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
3. ทำให้เกิดขวัญกำลังใจแก่ช่างรังวัดผู้ปฏิบัติงาน
4. เพือ ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการรังวัดของประชาชนให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว สะดวกยิ่งขึ้นโดยเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจต่อการบริการ

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินในลักษณะเหมาจ่าย เป็นแนวทางหนึ่งจากหลาย ๆ แนวทางที่กรมที่ดินนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการรังวัดเดิม มีหลักเกณฑ์การคิดค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเบิกจ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริง โดยยึดถือตามอัตราที่ทางราชการกำหนด แต่ค่าใช้จ่ายที่คิดในลักษณะเหมาจ่ายนี้จะมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. เพื่อ ให้ประชาชนเสียค่าใช้จ่ายในการรังวัดเพียงครั้งเดียว โดยเรื่องรังวัดรายใดที่ช่างรังวัดไปทำการรังวัดแต่ไม่แล้วเสร็จ จะไม่ให้มีการเบิกจ่าย
2. เพื่อ ทำให้การกำหนดจำนวนวันทำการรังวัด และการคิดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเป็นมาตรฐานเดียวกันในการกำหนดจำนวนวันทำการ รังวัดและเงินค่าใช้จ่ายในการรังวัดเดิม สำนักงานที่ดินบางแห่งได้กำหนดไว้สูงเกินความจำเป็น กรมที่ดินจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา เพื่อให้การกำหนดจำนวนวันทำการรังวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะมีผลต่อการกำหนดค่าใช้จ่ายในการรังวัด เช่น กรณีเนื้อที่ที่ที่ทำการรังวัดมีเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ ให้ทำการรังวัดได้จำนวน 1 วัน ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0706/ว 30708 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2540 สำหรับค่าใช้จ่ายในการรังวัด เช่น กรณีค่าพาหนะเดินทางให้จังหวัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าพาหนะสูงสุดไม่เกินวัน ละ 800 บาท โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจ สอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ พ.ศ.2542 โดยให้สำนักงานที่ดินกำหนดค่าใช้จ่ายแต่ละพื้นที่ แล้วจัดทำบัญชีกำหนดจำนวนเงินมัดจำรังวัดปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 07067/ว 01082 ลงวันที่ 14 มกราคม 2541 เรื่อง การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินเฉพาะราย ซึ่งสำนักงานที่ดินจะเรียกค่าใช้จ่ายสูงกว่าที่ประกาศของกระทรวงไม่ได้ เช่น ประกาศกรุงเทพมหานคร ประกาศจังหวัดสุโขทัย ประกาศจังหวัดนราธิวาสเป็นต้น
3. เพื่อ ทำให้เกิดความโปร่งใสในการให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ผู้ขอรังวัดต้องชำระที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น และต้องมีใบเสร็จรับเงินตามจำนวนเงินที่ชำระ ซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือที่ มท 0607/ว 31736 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2539 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจห้ามการรับเงินเป็นการส่วนตัวและเงินอื่นของสำนักงานที่ดิน โดยถ้าช่างรังวัดหรือคนงานไปเรียกเก็บเงินในที่ดินจะถือว่าเป็นการกระทำผิด กฎหมาย
4. เพื่อ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการบริการ การคิดค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่ายนี้ กรณีที่ที่ดินที่ขอทำการรังวัดมีเนื้อที่มากกว่า 5 ไร่ ซึ่งตามมาตรฐานแล้วจะต้องทำการรังวัดมากกว่า 1 วัน แต่ถ้าช่างผู้ทำการรังวัดสามารถทำการรังวัดได้แล้วเสร็จภายในวันเดียว ผู้ทำการรังวัดก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ อันจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีกำลังใจในการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การบริการที่รวดเร็ว ทำให้สามารถแก้ปัญหาคิดนัดรังวัดระยะยาวและการขาดแคลนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน


นอกจากนี้กรมที่ดินยังมีแนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ อีก ทำให้ประชาชนเกิดความถึงพอใจในการรับบริการ เช่น

1. เรื่อง การแนะนำประชาชน ตามหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท0706/ว 07699 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2541 และหนังสือกรมที่ดิน ที่ มท 0706/ว 03404 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายและให้คำแนะนำแก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงขึ้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหน้าที่ของผู้ขอรังวัด อันจะทำให้การรังวัดสำเร็จได้รวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ขอรังวัด
2. เรื่อง การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่ดินในการให้บริการประชาชน 15 ประการ
3. เรื่อง การรังวัดที่ดิน เพื่อป้องกันมิให้ช่างรังวัดบางคนร่วมกับเจ้าของที่ดินใช้ความรู้และช่อง ว่างของระเบียบกฎหมาย นำเอาที่สาธารณประโยชน์ เช่น ทางสาธารณประโยชน์ ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ มารวมกับที่ดินที่ขอรังวัด ซึ่งจะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน กรมที่ดินจึงให้แจ้งเจ้าของที่ดินซึ่งอยู่คนละฟากทางสาธารณประโยชน์ ฯลฯ มาระวังชี้แนวเขตและลงชื่อร่วมเป็นพยานในการรังวัดที่ดินด้วย​

สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

01.กระบี่ | 02. กาญจนบุรี | 03. กาฬสินธุ์ | 04.กำแพงเพชร |05.ขอนแก่น|


01. จังหวัดกระบี่

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ (81000)

โทร. 0-7561-1260 โทรสาร 0-7562-0573 เบอร์ มท. (822)71154

Email: krabi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาแผนที่) ถนนอุตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเขาพนม และอำเภอเหนือคลอง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7561-1260 ต่อ 102

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7561-1260 ต่อ 105

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7561-1260 ต่อ 108

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7561-1260 ต่อ 106

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7561-1260 ต่อ 0

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาอ่าวลึก

โทร. 0-7568-1483 โทรสาร 0-7568-1483 /  E-mail: kbi-aoluek@dol.go.th

สถานที่ตั้ง ​ (ค้นหาแผนที่) ถนนอ่าวลึก - แหลมหลัก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภออ่าวลึก และอำเภอปลายพระยา

เจ้าพนักงานที่ดิน(สาขา) โทร. 0-7568-1483

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7568-1483 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7568-1483 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7568-1483 ต่อ 14                 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม (81120)

โทร. 0-7569-9251   โทรสาร 0-7569-9251 /  E-mail: kbi-khlongthom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาแผนที่) ถนนสุขาภิบาล4 หมู่ที่2 ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคลองท่อม และอำเภอลำทับ

เจ้าพนักงานที่ดิน(สาขา) โทร. 0-7569-9251

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7569-9251 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7569-9251 ต่อ 21

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7569-9251 ต่อ 31

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ สาขาคลองท่อม ส่วนแยกเกาะลันตา (81150)

โทร. 0-7568-4581 / E-mail: kbi-kolanta@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  504/1-3 หมู่ 3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเกาะลันตา

เจ้าพนักงานที่ดิน (ส่วนแยก) โทร. 0-7568-4581

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7568-4581

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7568-4581

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7568-4581

*****************************************************************

02. จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (71000)

โทร. 0-3451-5261 โทรสาร 0-3451-5580 เบอร์ มท. (822)61154
E-mail: kanchanaburi@dol.go.th
สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอไทรโยค อำเภอด่านมะขามเตี้ย และอำเภอศรีสวัสดิ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3451-5261

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3451-1580

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3451-5261​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3451-5261

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3451-4186

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาบ่อพลอย​

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3458-1252 / E-mail: kri-bophloi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 19 หมู่ 2 ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ และ อำเภอห้วยกระเจา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3458-1252

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3458-1252

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3458-1252

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3458-1252

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญ​จนบุรี สาขาทองผาภูมิ​​

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3459-9497 / E-mail: kri-thongphaphum@dol.go.th

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)                    

หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าสาขา โทร. 0-3459-9497

งานทะเบียน โทร. 0-3459-9497

งานรังวัด โทร. 0-3459-9497

งานธุรการ โทร. 0-3459-9497

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่าม่วง

โทร. 0-3461-1794 โทรสาร 0-3461-1794 / E-mail: kri-thamuang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนแสงชูโต อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าม่วง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3461-1794

ฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3461-1794

ฝ่ายรังวัด โทร. 0-3461-1794​

ฝ่ายธอำนวยการ โทร. 0-3461-1794

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท่ามะกา

โทรศัพท์/โทรสาร . 0-3454-1995 / E-mail: thamaka_kri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนแสงชูโต อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่ามะกา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3454-1995

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3454-1995

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3454-1995

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3454-1995

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี สาขาพนมทวน

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-3457-9515 / E-mail: phanomthuan_kri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ที่ว่าการอำเภอพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนมทวน

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3457-9515

งานทะเบียน โทร. 0-3457-9515

งานรังวัด โทร. 0-3457-9515

งานธุรการ โทร. 0-3457-9515

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ส่วนแยกเลาขวัญ

โทรศัพท์/โทรสาร. 0- 3457- 6271 / E-mail: kri-laokhwan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) โครงการสวนป่าพนาขวัญ ตำบลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเลาขวัญ

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0- 3457- 6271

งานทะเบียน โทร. 0- 3459-9497

งานรังวัด โทร. 0- 3457- 6271

งานธุรการ โทร. 0- 3457- 6271

****************************************************************

  1. จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ (46000)

โทร . 0-4381-1663 ต่อ 101-108 โทรสาร 0-4381-1686

เบอร์ มท. (822) 41154, 41210 E-mail : kalasin@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสหัสขันธ์ และกิ่งอำเภอดอนจาน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4381-1663

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4381-1686

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4381-5769

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4381-2519

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4381-1663

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ (46110)

โทร.0 -4360-2017 โทรสาร 0 -4360-2017​ ต่อ 105 / E-mail: ksn-kuchinarai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนกุฉินารายณ์-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และกิ่งอำเภอนาคู

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0 -4360-2017

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0 -4360-2017

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0 -4360-2017

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 -4360-2017

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากมลาไสย

โทร.0-4389-9012 โทรสาร 0-4389-9012 ต่อ 105 / E-mail: ksn-kamalasai@dol.go.th 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสัญจรราชกิจ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกมลาไสย อำเภอร่องคำ และกิ่งอำเภอฆ้องชัย

เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-4389-9012

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4389-9012-

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4389-9012

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4389-9012

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขายางตลาด

โทร. 0-4389-1365 โทรสาร 0-4389-1365 ต่อ 105 / E-mail: ksn-yangtalat@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนถีนานนท์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอยางตลาด

เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-4389-1365

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4389-1365

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4389-1365

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4389-1365

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาสมเด็จ

โทร. 0-4386-1619 โทรสาร. 0-4386-1760 / E-mail: ksn-somdet@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) บ้านสี่แยก ตำบลสมเด็จ หมู่ที่ 2 ถนนถีนานนท์

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง และกิ่งอำเภอสามชัย

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4386-1619

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4386-1619

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4386-1619

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4386-1619

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขาหนองกุงศรี

โทรศัพท์ 0-4388-1125 โทรสาร. 0-4388-1202 / E-mail: ksn-nongkungsri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหนองกุงศรี - ท่าคันโท อำเภอกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอท่าคันโท และอำเภอห้วยเม็ก

เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-4388-1125

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4388-1125

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4388-1125

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4388-1125

*****************************************************************

04. จังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร (62000)

โทร. 0-5574-1520 0-5574-1512-3 โทรสาร 0-5570-5043

E - mail: kamphaengphet@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถนนสายกำแพงเพชร-สุโขทัย

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอเมือง กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร อำเภอไทรงาม

อำเภอลานกระบือ อำเภอพรานกระต่าย และอำเภอคลองลาน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5574-1520

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5574-1520

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5574-1520

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาคลองขลุง (62120)

โทร. 0-5578-1503, 0-5578-1586 โทรสาร 0-5578-1503 ต่อ 11

E - mail: kpt-khlongkhlung@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายแยกพหลโยธิน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทรายทองวัฒนา อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5578-1503

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5578-1503

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5578-1586

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5578-1503

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สาขาขาณุวรลักษบุรี (62130)

โทร. 0-5577-9228 , 0-5577-9632 โทรสาร 0-5577-9228

E - mail: kpt-khanuworalaksaburi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายสลกบาตร – แสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขาณุวรลักษบุรี และกิ่งอำเภอบึงสามัคคี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5577-9233

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5577-9228

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5577-9228

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5577-9228

****************************************************************
05. จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (40000)

โทร. 0-4323-6528, 0-4323-8359 โทรสาร 0-4323-6528, 0-4323-8359

เบอร์ มท. (822)40454 / E-mail: khonkaen@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหน้าศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4323-8359

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4323-6528

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4323-6528

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4323-6528

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4323-6528

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านไผ่ (40110)

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4347-3501 E-mail: kkn-banphai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

อำเภอบ้านไผ่ อำเภอชนบท อำเภอเปือยน้อย อำเภอโนนศิลา และอำเภอบ้านแฮด  ​

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4347-3501

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4347-3501​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4327-2700

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4327-2700

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาบ้านฝาง

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4326-9092 / E-mail: kkn-banfang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะลิวรรณ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านฝาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4326-9092

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน​ โทร. 0-4326-9092

หัวหน้าฝ่ายงานรังวัด โทร. 0-4326-9092

หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ โทร. 0-4326-9092

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาแวงน้อย (40230)

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4349-9074 / E-mail: kkn-waengnoi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายเมืองพล-แวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแวงน้อย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4349-9074

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4349-9074

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4349-9074

หัวหน้าฝ่าย​อำนวยการ โทร. 0-4349-9074

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาสีชมพู(40220)

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4339-9193 / E-mail:  kkn-sichomphu@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีชมพู

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-4339-9195

งานทะเบียน โทร. 0-4339-9195

งานรังวัด โทร. 0-4339-9195

งานอำนวยการ โทร. 0-4339-9195

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาภูเวียง (40150)

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4329-1230 / E-mail: phuwiang_kkn@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกุดฉิม - ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอภูเวียง อำเภอหนองนาคำ และอำเภอเวียงเก่า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4329-1230

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4329-1230

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4329-1230

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4329-1230

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพระยืน

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4326-6022 / E-mail: phrayuen_kkn@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนบ้านทุ่ม-มัญจาคีรี อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพระยืน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4326-6022

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4326-6022

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4326-6022

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4326-6022

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาพล (40120)

โทร. 0-4341-5505, 0-4341-4050 โทรสาร 0-4341-5505 / E-mail: phon_kkn@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนสายเมืองพล - แวงน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพล อำเภอแวงใหญ่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4341-5505

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4341-5505

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4341-4050

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4341-5505

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองสองห้อง (40190)

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4349-1130 / E-mail: kkn-nongsonghong@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจนจบทิศ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองสองห้อง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4349-1130

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4349-1130

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4349-1130

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4349-1130

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาหนองเรือ (40210)

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4329-4039 / E-mail: kkn-nongruea@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะลิวรรณ ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหนองเรือ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4329-4039

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4329-4039

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4329-4039

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4329-4039

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง (40140)

โทรศัพท์ 0-4343-1156 โทรสาร. 0-4343-1507 / E-mail: kkn-namphong@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4343-1507

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4343-1507

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4343-1507

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4343-1507

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขามัญจาคีรี (40160)

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4328-9125 / E-mail: kkn-manchakhiri@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกลางเมือง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอมัญจาคีรี และอำเภอโคกโพธิ์ไชย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4328-9125

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4328-9125

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4328-9125

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4328-9125

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขากระนวน (40170)

โทรศัพท์/โทรสาร . 0-4325-1112 / E-mail: kkn-kranuan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนกระนวน-ท่าคันโทตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกระนวน และอำเภอซำสูง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร . 0-4325-1112

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร . 0-4325-1112

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร . 0-4325-1112

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร . 0-4325-1112

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ (40130)

โทรศัพท์ 0-4331-1277 โทรสาร 0-4331-1599 / E-mail:  kkn-chumphae@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะลิวัลย์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชุมแพ และอำเภอภูผาม่าน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4331-1277

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4331-1277

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4331-1277

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4331-1277

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น สาขาน้ำพอง ส่วนแยกอุบลรัตน์

โทรศัพท์/โทรสาร. 0-4344-6134 / E-mail: ubonrat_kkn@outlook.co.th

สถานที่ตั้ง ถนนมุขศิริพูล ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอน้ำพอง และอำเภอเขาสวนกวาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4344-6134

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน​ โทร. 0-4344-6134

หัวหน้าฝ่ายงานรังวัด โทร. 0-4344-6134

หัวหน้าฝ่ายงานอำนวยการ โทร. 0-4344-6134

****************************************************************

 

สำนักงานที่ดินทั่วประเทศไทย

06.จันทบุรี | 07.ฉะเชิงเทรา | 08.ชลบุรี | 09.ชัยนาท | 10.ชัยภูมิ |

06. จังหวัดจันทบุรี

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี (22000)

 

โทร. 0-3931-1004 โทรสาร 0-3931-1011

 

เบอร์ มท. (822) 34754 / E-mail: chanthaburi@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง)

 

ถนนเทศบาล ซอย 2 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3931-1004

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3931-1004

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3931-1004

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3931-1004

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขาท่าใหม่ (22120)

 

โทร. 0-3943-1564  โทรสาร 0-3943-2744

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาลสาย 6 ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3943-1564

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3943-1564

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3943-1564

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3943-1564

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี สาขามะขาม (22150)

 

โทร. 0-3938-9024 โทรสาร 0-3938-9468 / E-mail: cti-makham@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอมะขาม อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว และอำเภอเขาคิชฌกูฎ

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3938-9024 ต่อ 12

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3938-9024 ต่อ 14

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3938-9024 ต่อ 17

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3938-9024 ต่อ 11

 

​​​ฝ่ายการเงิน โทร. 0-3938-9024 ต่อ 13

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกขลุง (22110)

 

โทร. 0-3944-1688 โทรสาร 0-3944-1688

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาลสาย 1 ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขลุง

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3944-1688

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3944-1688

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3944-1688

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3944-1688

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี ส่วนแยกแหลมสิงห์ (22130)

 

โทร. 0-3949-9323 โทรสาร 0-3949-9323

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 2 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์

 

อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแหลมสิงห์

 

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3949-9323

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3949-9323

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3949-9323

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3949-9323

 

****************************************************************

 

07.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา (24000)

 

โทร. 0-3851-1064 , 0-3851-7039 , 0-3851-2544 โทรสาร 0-3851-1064         

 

E-mail: Chachoengsao@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 19 ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3851-1064

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3851-1064

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3851-7039

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3851-2544

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3851-1064

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางคล้า (24110)

 

โทร. 0-3854-1064 โทรสาร 0-3854-1064

 

สถานที่ตั้ง(ค้นหาเส้นทาง) ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ ตำบลบางคล้า

 

อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางคล้า อำเภอแปลงยาว และกิ่งอำเภอคลองเขื่อน​

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3854-1064

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3854-1064

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3854-2068

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3854-1064

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม (24120)

 

โทร. 0-3855-1822 โทรสาร 0-3883-8130

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

 

ถนนพนมสารคาม - บ้านสร้าง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนมสารคาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอราชสาส์น

 

และอำเภอท่าตะเกียบ

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3883-8130

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3855-1822

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3855-2653

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3855-1822

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาบางปะกง (24180)

 

โทร. 0-3853-9771-3 , 0-3853-9773  โทรสาร 0-3853-9773

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) หมู่บ้านบูรพาซิตี้ เลขที่ 1/1607

 

หมู่ที่ 14 ถนนจรัญยานนท์ ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางปะกง และอำเภอบ้านโพธิ์

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3853-9771

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3853-9771

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3853-9771

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3853-9771

****************************************************************

 

08. จังหวัดชลบุรี

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (20000)

 

โทร. 0-3828-5445-6 โทรสาร 0-3828-5447

 

เบอร์ มท. (822) 30454 / E-mail: Dol20000@gmail.com

 

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) 46 ถนนวชิรปราการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอพานทอง

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3828-5447, 0-3828-5445-6 ต่อ 114

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 118

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 122

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 119

 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-3828-5445-6 ต่อ 126

 

​หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3832-4435

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง (20150)

 

โทร.0-3842-3160-1 โทรสาร 0-3842-2040 / E-mail: dol20150.b@gmail.com

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 398 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางละมุง

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 12

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 14

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 17

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3842-3160-1 ต่อ 16

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาพนัสนิคม (20140)

 

โทร. 0-3847-4963-4 โทรสาร 0-3847-4965

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 32/5 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ่อทอง และกิ่งอำเภอเกาะจันทร์

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3847-4963-4

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3847-4963-4

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3847-4963-4

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3847-4962 , 0-3847-4963-4

 


สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (20110)

 

โทร. 0-3304-8363 - 4 โทรสาร 0-3304-8365

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 99/1 หมู่6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีราชา และ อำเภอเกาะสีชัง

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3304-8363 ต่อ 17

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3304-8364 ต่อ 12

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3304-8364​ ต่อ 14

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3304-8363 ต่อ 15

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาสัตหีบ (20180)

 

โทร. 0-3843-7851 โทรสาร 0-3843-8535

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเลียบชายทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสัตหีบ

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3843-7851 ต่อ 11

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3843-7851 ต่อ 17

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3843-7851 ต่อ 12

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3843-7851 ต่อ 10

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบ้านบึง (20170)

 

โทร.0-3844-3702 , 0-3844-6568 โทรสาร 0-3844-6569

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจตน์อำนาจ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่

 

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้า ส่วนแยก โทร. 0-3844-3702 , 0-3844-6568

 

งานทะเบียน โทร. 0-3844-3702 , 0-3844-6568

 

งานรังวัด โทร. 0-3844-3702 , 0-3844-6568

 

งานอำนวยการ โทร. 0-3844-3702 , 0-3844-6568

*****************************************************************

 

09. จังหวัดชัยนาท

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท (17000)

 

โทร. 0-5647-6601 โทรสาร 0-5647-6601 ต่อ 22

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

 

270 หมู่ 2 ถนนสายเขาดิน-เขาขยาย ตำบลเขาท่าพระ

 

อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอมโนรมย์ อำเภอสรรพยา

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5647-6601 กด 15

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5647-6601 กด 12

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5647-6601 กด 13

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5647-6601 กด 14

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5647-6601 กด 16

 

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5641-4182

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาสรรคบุรี (17140)

 

โทร. 0-5648-1493 โทรสาร 0-5648-1540

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

 

ถนนเจ้ายี่พระยา ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสรรคบุรี

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5648-1540

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5648-1493

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5648-1493

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5648-1493

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท สาขาหันคา (17130)

 

โทร. 0-5645-1013, โทรสาร 0-5645-1013 ต่อ 17

 

E-mail: cnt-hankha@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

 

724 หมู่ 1 ถนนหันคา - บ้านไร่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหันคา และอำเภอเนินขาม

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5645-1013 ต่อ 16

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5645-1013 ต่อ 12

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5645-1013 ต่อ 13

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5645-1013 ต่อ 15

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท ส่วนแยกวัดสิงห์ (17120)

 

โทร/โทรสาร 0-5646-1415

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)

 

หมู่ที่ 3 ถนนวัดสิงห์-ดอนตาล อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอวัดสิงห์ และกิ่งอำเภอหนองมะโมง

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5646-1415

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5646-1415

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5646-1415

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5646-1415

*****************************************************************

 

10. จังหวัดชัยภูมิ

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ (36000)

 

โทร.0-4481-1358, 0-4481-1677 

 

โทรสาร 0-4481-1358, 0-4481-1677

 

เบอร์ มท.(822)42954 / E-mail: chaiyaphum@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหฤทัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง  และอำเภอหนองบัวแดง

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4481-1358

 

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4481-1358 ต่อ 14

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4481-1358 ต่อ 18

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4481-1358 ต่อ 20

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4481-1358 ต่อ 12

 

​หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4481-1358 ต่อ 22

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (36110)

 

โทรศัพท์ 0-4486-1009 โทรสาร 0-4486-1643

 

E-mail: cmp-phukhieo@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนราษฏร์บำรุง ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอคอนสาร

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4486-1009

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4486-1009     

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4486-1009

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4486-1009​      

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาจัตุรัส (36130)

 

โทร.0-4485-2026,0-4485-1404,0-4485-2027

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรามสูรย์ ตำบลบ้านกอก อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจตุรัส อำเภอเนินสง่า

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4485-1404         

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4485-1404 ต่อ 2          

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4485-1404 ต่อ 3             

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4485-1404 ต่อ 1

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ (36150)

 

โทร/โทรสาร.0-4488-2910

 

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายชัยภูมิ - ชุมแพ ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแก้งคร้อ

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4482-2910

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4482-2910

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4482-2910

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4482-2910

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาคอนสวรรค์ (36140)

 

โทร.0-4484-8644 โทรสาร 0-4484-8644

 

E-mail: cmp-khonsawan@dol.go.th

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

 

ถนนหน้าอำเภอ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคอนสวรรค์

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4484-8644

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4484-8644

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4484-8644

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4484-8644

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ (36120)

 

โทร/โทรสาร : 0-4486-9292​

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) หมู่ 1 ถนนเจริญสิน ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเกษตรสมบูรณ์

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4486-9292

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4486-9292

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4486-9292

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4486-9292

 

ติดต่อสอบถาม โทร. 0-4486-9292

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบำเหน็จณรงค์(36160)

 

โทร.0-4412-7091 โทรสาร : 0-4412-7091

 

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรุ่งเรืองศรี อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต และกิ่งอำเภอซับใหญ่

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4412-7091

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4412-7091

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4412-7091

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4412-7091

 

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาบ้านเขว้า

 

โทร/โทรสาร :0-4484-9038

 

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านเขว้า อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอภักดีชุมพล

 

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-4483-9038

 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-4483-9038

 

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-4483-9038

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-4483-9038

 

ติดต่อสอบถาม โทร.0-4483-9038

***************************************************************

 

สำนักงานที่ดินทั่วประเทศไทย

11.ชุมพร | 12.เชียงราย | 13.เชียงใหม่ | 14.ตรัง |15.ตราด


11. จังหวัดชุมพร

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร (86190)

โทร. 0-7753-4002, 0-7753-4027

โทรสาร 0-7753-4002, 0-7753-4027

E - mail: chumphon@dol.go.th​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​ หมู่ที่ 5 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7753-4570

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7753-4002

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7753-4002

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7753-4002

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-7753-4002

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7753-4002

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน (86110)

โทร. 0-7754-1507, 0-7754-1938

โทรสาร 0-7754-1507

E - mail: cpn-lanesuan@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนประชาราษฏร์ ซอย 2 ตำบลขันเงิน

อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหลังสวน อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอละแม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7754-1507

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7754-1507

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7754-1938

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7754-1507

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว (86160)

โทร. 0-7759-1208, 0-7759-1188

โทรสาร 0-7759-1208 ต่อ 17

E - mail: cpn-pathino@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

หมู่ที่ 2 ถนนปะทิว-ต้นมะขาม ตำบลทะเลทรัพย์

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอปะทิว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 07759-1208

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 07759-1208

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 07759-1188

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 07759-1208

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาสวี (86130)

โทร. 0-7753-1211 โทรสาร 0-7753-1211 ต่อ 17

E - mail: cpn-sawi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนรักษ์นรกิจ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสวี และอำเภอทุ่งตะโก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7753-1211 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7753-1211 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7753-1211 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7753-1211 ต่อ 0

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาท่าแซะ (86140)

โทร. 0-7759-9244 , 0-7759-9880

โทรสาร 0-7759-9244 ต่อ 17

E - mail: cpn-sawi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเพชรเกษม - ท่าแซะ ตำบลท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าแซะ

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-7759-9244

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7759-9244

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7759-9244

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7759-9244

*****************************************************************

12. จังหวัดเชียงราย

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย (57000)

โทรศัพท์ 0-5315-2078  โทรสาร 0-5315-2142

E-mail: dol_gm@hotmail.com

สถานที่ตั้ง ​​(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

เลขที่ 522 ถนนศูนย์ราชการ หมุ่6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอแม่ลาว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5315-2120

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร/โทรสาร. 0-5315-2123

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร/โทรสาร . 0-5315-2098

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร/โทรสาร . 0-5315-2172

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5315-2078 โทรสาร 0-5315-2124

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน (ที่ตั้งสำนักงานเดิม) ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

โทร. 0-5371-1911, โทรสาร 0-5371-7877

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ (57140)

โทร. 0-5379-1167 โทรสาร 0-5379-1167

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ทางหลวงจังหวัดสายเทิง -เชียงของ บ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบอำเภอเชียงของ และอำเภอเวียงแก่น

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5379-1167

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5379-1167

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5379-1167

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5379-1167

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาพาน (57120)

โทร. 0-5372-1867 โทรสาร 0-5372-1867

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพหลโยธิน อำเภอเมืองพาน จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพาน และ อำเภอป่าแดด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5372-1867

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5372-1867

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5372-1867

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5372-1867

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง (57160)

โทร. 0-5379-5468 โทรสาร 0-5379-5468

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงราย - เทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล และอำเภอพญาเม็งราย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5379-5468

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5379-5468

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5379-5468

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5379-5468

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน (57110)

โทร. 0-5377-1706 โทรสาร 0-5377-1722

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนหิรัญนคร ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง และกิ่งอำเภอดอยหลวง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5377-1706

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5377-1706

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5377-1755

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5377-1706

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่สาย (57130)

โทร. 0-5373-2080 โทรสาร 0-5373-2080

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่สาย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5373-2080

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5373-2080

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5373-4381

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5373-2080

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย (57210)

โทร . 0-5376-9100, 0-5376-8283 โทรสาร 0-5376-8283

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายศรีเวียง-บ้านเหล่า ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงชัย และกิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทรสาร 0-5376-9100

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทรสาร 0-5376-9100

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทรสาร 0-5376-9100

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทรสาร 0-5376-8283

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า (57170)

0-5378-1223 โทรสาร 0-5378-2222

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า

จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงป่าเป้า และอำเภอแม่สรวย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5378-1223

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5378-1223

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5378-1223

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5378-1223

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงแสน (57150)

โทร.0-5377-7137 โทรสาร 0-5377-7109

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) 92/9 - 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงแสน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร.0-5377-7137

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.0-5377-7137

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.0-5377-7137

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.0-5377-7137

****************************************************************

13. จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (50300)

โทร. 0-5311-2983-4 โทรสาร 0-5311-2986

เบอร์ มท. (822) 25454 / E-mail: ​ chiangmai@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ (ค้นหาเส้นทาง) อำเภอเมืองเชียงใหม่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5311-2983 - 4, โทรสาร 0-5311-2985

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5311-2983 - 4

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5311-2983 - 4

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง (50160)

โทร. 0-5334-1268 ,0-5334-1250

โทรสาร 0-5334-1269

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่- ฮอด ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจอมทอง และอำเภอดอยหล่อ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5334-1268

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5334-1268​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง ส่วนแยกฮอด (50240)

โทร. /โทรสาร 0-5346-1140

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่- ฮอด หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอฮอด ดอยเต๋า และอำเภออมก๋อย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5346-1140

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5346-1140

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาดอยสะเก็ด (50220)

โทร 0-5349-5512 โทรสาร 0-5349-5513

E-mail: doisaket-cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 164 หมู่ 1 ถนนสายเชียงใหม่ - เชียงราย ตำบลเชิงดอย

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอดอยสะเก็ด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5349-5512

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5349-5512

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง (50110)

โทร . 0-5345-1551 โทรสาร 0-5354-36547

E-mail: ​fang-cmi@gol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสันอุดม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5345-1551

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5345-1551

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5345-3547

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5345-1551

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาพร้าว (50190)

โทร./โทรสาร. 0-5347-5296, 0-5347-5628

E-mail: ​cmi-phrao@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพร้าว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5347-5296

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5347-5296

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่แตง (50150)

โทร. 0-5347-1314 โทรสาร 0-53470-314

E-mail: ​maeteng-cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่แตง ถนนเชียงใหม่ - ฝาง

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่แตง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5347-1314 ต่อ 15

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5347-1314​ ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5347-1315

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5347-1314

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาแม่ริม (50180)

0-5329-7829 โทรสาร 0-5329-7830

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่ริม และอำเภอสะเมิง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5329-7829

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5329-7829

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันกำแพง (50130)

โทร .0-5333-1400 โทรสาร 0-5333-1043

Email: sankamphaeng cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอำเภอสันกำแพง

ถนนสันกำแพง-ออนหลวย ตำบลร้องวัวแดง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันกำแพง และอำเภอแม่ออน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5333-1400 ต่อ 21

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5333-1400 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5333-1400 ต่อ 19

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5333-1400 ต่อ 11

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย (50210)

โทร. 0-5335-2880, 0-5335-2701

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 276 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันทราย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5335-2880

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5335-2880

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันป่าตอง (50120)

โทร. 0-5331-1356, 0-5331-1369 โทรสาร 0-5331-1431

E-mail: ​sanpatong_cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสันป่าตอง และอำเภอแม่วาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5331-1431 ต่อ 102

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5331-1356 ต่อ 106

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5331-1369 ต่อ 108

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5331-1431 ต่อ 104

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาหางดง (50230)

โทร. 0-5344-1804 โทรสาร 0-5344-1805

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฮอด อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอหางดง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5344-1804

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5344-1804

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาเชียงดาว (50170)

โทร. 0-5304-6996 โทรสาร 0-5304-6997 ต่อ 11

E-mail: cmi-chiangdao.a@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงดาว และอำเภอเวียงแหง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5304-6996

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5304-6996

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสารภี(50140)

โทร. 0-5332-1934, 0-5332-1694 โทรสาร 0-5342-4047

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 242 หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลหนองผึ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสารภี

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5332-1934

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5332-1694

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5332-1694

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5332-1694

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกแม่แจ่ม(50270)

โทร. 0-5348-5108 โทรสาร 0-5348-5108     

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่แจ่ม

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5348-5108

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5348-5108

หัวหน้าฝ่ายรังวัด -

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกสะเมิง(50250)

โทร. 0-5348-7554 โทรสาร 0-5348-7525

E-mail: ​samoeng_cmi@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ม.10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อ.สะเมิง อ.กัลยาณิวัฒนา

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5348-7554

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5348-7554​

*****************************************************************

14. จังหวัดตรัง

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง (92000)

โทร. 0-7550-1079, 0-7550-1122-3 โทรสาร 0-7550-1079

เบอร์ มท. (822) 72354

E-mail: trang@dol.go.th​, e_LandsTrang@hotmail.com​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​ ถนนตรัง-ปะเหลียน หมู่ที่ 4

ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสิเกา อำเภอนาโยง และอำเภอวังวิเศษ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7550-1079

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-7550-1079

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7550-1123

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7550-1122

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7550-1079

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7550-1079

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาห้วยยอด (92130)

โทร. 0-7527-1113 โทรสาร 0-7527-1133

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเพชรเกษม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอห้วยยอด และ อำเภอรัษฎา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายรังวัดล โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7527-1133

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขากันตัง (92110)

โทร. 0-7525-1189 โทรสาร 0-7525-1189 ต่อ 108

E-mail:  trg-kantang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)​ ถนนชื่อนา อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกันตัง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7525-1189

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7525-1189

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7527-1133

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7525-1189​​​​​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง สาขาย่านตาขาว (92140)

โทร 0-7528-1431 โทรสาร. 0-7558-4175

E-mail:  trg-yantakho@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียนและ อำเภอหาดสำราญ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-7528-1431

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7528-1431

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7528-1431

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7528-1431

*****************************************************************

15. จังหวัดตราด

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด (23000)

โทร. 0-3951-1147 ,0-3953-0493 โทรสาร 0-3951-1147 ต่อ (16)

เบอร์ มท.(822) 35354 / E-mail:​trat@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) ​​(ค้นหาเส้นทาง)​

519 ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองตราด และอำเภอคลองใหญ่

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3951-1147

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3951-1147

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3953-0493

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3951-1147

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3951-2102

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกแหลมงอบ(23120)

โทร./โทรสาร 0-3959-7003

E-mail:  trt-laemngop@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนสายตราด-แหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแหลมงอบ กิ่งอำเภอเกาะช้าง และอำเภอเกาะกูด

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3959-7003

งานฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3959-7003

งานรังวัด โทร. 0-3959-7003

งานอำนวยการ โทร. 0-3959-7003

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด ส่วนแยกเขาสมิง (23130)

โทร./โทรสาร 0-3959-9397

E-mail: trt-khaosaming@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนสุขุมวิท อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-3959-9397

งานฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3959-9397

งานรังวัด โทร. 0-3959-9397

งานอำนวยการ โทร. 0-3959-9397

****************************************************************

สำนักงานทนายความทั่วประเทศ

16.ตาก | 17.นครนายก | 18.นครปฐม | 19.นครพนม | 20.นครราชสีมา

16. จังหวัดตาก

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก (63000)

โทร. 0-5551-1029 , 0-5551-2583 , 0-5551-4223

โทรสาร 0-5551-4223 เบอร์ มท. (822)23654

E-mail: tak@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​(แผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง) 154 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก และกิ่งอำเภอวังเจ้า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 18

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 19, 055-513845

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 12

​หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 055-511029 ,055-512583 ต่อ 22

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด (63100)

โทร. 0-5553-1389, 0-5553-1800 โทรสาร 0-5553-1389

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 26/2 ถนนราชการราษฎรดำหริ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอพบพระ

อำเภอท่าสองยาง และอำเภออุ้มผาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5553-1389

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5553-1800

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5553-1389

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5553-1389

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาสามเงา (63130)

โทร. 0-5580-0593 โทรสาร 0-5580-0593

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนเข้าเขื่อนภูมิพล ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสามเงา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร . 0-5580-0593         

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร . 0-5580-0593   

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร . 0-5580-0593   

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร . 0-5580-0593   

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่ระมาด (63140)

โทร. 0-5558-1139  โทรสาร 0-5558-1139

สถานที่ตั้ง​ 337 หมู่ 4 ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอแม่ระมาด

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5558-1139

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5558-1139

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5558-1139

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5558-1139

​หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการที่ดิน ​โทร.  0-5558-1139

*****************************************************************

17. จังหวัดนครนายก

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก (26000)

0-3731-1271, โทรสาร 0-3731-2714 เบอร์ มท. (822)31154

E-mail: nakornnayok@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง​(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนธงไชย ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3731-1271

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-3731-6072

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3731-1271

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3731-1614

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-37331-1271


สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก สาขาองครักษ์ (26120)

โทร. 0-3739-5495-6 โทรสาร 0-3739-5391

E-Mail: ongkharak_nyk@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรังสิต-นครนายก ตรงข้าม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอองครักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3739-5495 ต่อ 7

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3739-5495 ต่อ 3

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3732-2448 ต่อ 6

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3739-5495-6 ต่อ 4

****************************************************************

18. จังหวัดนครปฐม

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม (73000)

โทร. 0-3425-4181 โทรสาร 0-3425-7704 เบอร์ มท. (822)60454,60554

E-mail Address: npt-nakhonpathom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง) ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอดอนตูม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3425-7704

หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-3425-4181

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3425-4181

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3425-4181

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3425-7704

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3425-4181

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขานครชัยศรี (73120)

โทร. 0-3433-2128 โทรสาร 0-3433-2128

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี กม.ที่ 33 ตำบลขุนแก้ว

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนครชัยศรี และอำเภอพุทธมณฑล

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3423-2128

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3433-2128

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3423-2128

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3433-2128

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาบางเลน (73130)

โทร. 0-3496-2458, โทรสาร 0-3496-2457

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายบางเลน-บางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบางเลน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3496-2458

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3496-2458

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3496-2458

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3496-2458

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขาสามพราน (73110)

โทร. 0-3430-0840-3 โทรสาร 0-3430-0840

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 544 หมู่ 6 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสามพราน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3430-0842-3

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3430-0842-3

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3430-0842-3

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3430-0840

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม สาขากำแพงแสน (73140)

โทร. 0-3438-4596, โทรสาร 0-3438-4595

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนพลดำริห์ ตำบลดอนข่อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกำแพงแสน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-3438-4596

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3438-4596

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3438-4596

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3438-4596

******************************************************

19. จังหวัดนครพนม

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม (48000)

โทร. 0-4251-3143 โทรสาร 0-4251-1432

เบอร์ มท. (822)47954 / E-mail: nakhonphanom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) ​(​ค้นหาเส้นทาง) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอปลาปาก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4251-2149

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4252-0804-6

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4252-0804-6

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาธาตุพนม (48110)

โทร./โทรสาร 0-4253-2007

E-mail: npm-thatphanom@dol.go.th

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชยางกูร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอธาตุพนม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4254-1118

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4254-1118

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4254-0117

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4254-1118

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม (48150)

โทร. 0-4259-9050 โทรสาร 0-4259-9200

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนศรีสงคราม - ท่าดอกแก้ว อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า และอำเภอนาทม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4259-9200

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4259-9050

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4259-9050

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4259-9050

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน (48120)

โทร. 0-4258-1017 โทรสาร 0-4258-1512

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนศรีเมือง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอท่าอุเทน อำเภอโพนสวรรค์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4258-1512

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4258-1017

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4258-1017

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4258-1017

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขานาแก (48130)

โทร. 0-4257-1275 โทรสาร 0-4257-1555

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชาญยุทธกิจ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนาแก และกิ่งอำเภอวังยาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4257-1555

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4257-1275

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4257-1275

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4257-1275

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาเรณูนคร (48170)

โทร. 0-4257-9107, โทรสาร. 0-4257-9775

สถานที่ตั้ง(แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 116 หมู่ที่  9  ตำบลโพนทอง 

อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเรณูนคร

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4257-9107

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4257-9107

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4257-9107

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4257-9107

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ส่วนแยกบ้านแพง

โทร. 0-4259-1251 โทรสาร 0-4259-1113

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ที่ว่าการอำเภอบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบ้านแพง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4259-1251

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4259-1251

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4259-1251

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ -

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม ส่วนแยกนาหว้า (48180)

โทร. 0-4259-7124 โทรสาร 0-4259-9200

สถานที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอนาหว้า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4259-7124

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4259-7124

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4259-7124

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4259-7124

****************************************************************

20. จังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (30000)

โทร. 0-4424-2151 , 0-4424-4353 โทรสาร 0-4424-2151

เบอร์ มท. (822)36554, 36545 / E-mail: nakhonratchasima@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง​(แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสรรพสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4424-2151

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4424-2151

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4424-4915

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4424-4895

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4424-2151

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4424-2151

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาคง (30260)

โทร/โทรสาร 0-4445-9198

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 2 อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคง และอำเภอบ้านเหลื่อม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4445-9198

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4445-9198

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4445-9198

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4445-9198

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี (30250)

โทร. 0-4444-8240 โทรสาร 0-4444-8240

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 13 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4444-8240

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4444-8240

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4444-8742

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4444-8240

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาจักราช (30230)

โทร. 0-4439-9187 โทรสาร 0-4439-9187

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล 4 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอจักราช อำเภอห้วยแถลง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4439-9187

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4439-9025

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4439-9276

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4439-9187

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาชุมพวง (30270)

โทร./โทรสาร 0-4447-7300 / E-mail: nma-chumphuang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ศูนย์ราชการอำเภอชุมพวง ทางหลวงหมายเลข 226

ตอนชุมพวง-ทางพาด อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอชุมพวง อำเภอเมืองยาง และอำเภอลำทะเมนชัย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4447-7386

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4448-7684

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4448-7660

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4447-7300

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโชคชัย (30190)

โทร. 0-4475-6757-8 โทรสาร 0-4475-6759

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนน นครราชสีมา-โชคชัย ต.ท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4475-6757

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4475-6757

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4475-6758

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4475-6757

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด (30210)

โทร. 0-4438-9441 โทรสาร 0-4438-9441

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ตำบลด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอด่านขุนทด และอำเภอเทพารักษ์

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4438-9441

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4438-9441

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4438-9441

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4438-9441

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนไทย (30220)

โทร. 0-4438-1141 โทรสาร 0-4438-1141 ต่อ 18 / E-mail: nonthai_dol@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสุรนารายณ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโนนไทย และอำเภอพระทองคำ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4438-1141

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4438-1392

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4438-1393

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4438-1141

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาโนนสูง (30160)

โทร. 0-4437-9255, 0-4432-6170, 0-4432-6179, โทรสาร 0-4437-9255

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสำราญราษฎร์

ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอโนนสูง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4437-9255

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4432-6170

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4432-6179

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4437-9255

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ (30120)

โทร. 0-4446-1092, โทรสาร 0-4446-1092

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนรถไฟ 1 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอบัวใหญ่ อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวลาย และอำเภอสีดา

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4446-1092

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4446-1092

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4446-2021

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4446-1092

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาประทาย (30180)

โทร. 0-4447-9342 โทรสาร 0-4447-9342

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเจนจบทิศ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอประทาย และอำเภอโนนแดง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4447-9342

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4447-9342

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4447-9326

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4447-9342

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปักธงชัย (30150)

โทร. 0-4444-1044 โทรสาร 0-4444-1044

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)

ถนนนิวาสวัฒนกิจ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4444-1044

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4428-3890

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4428-3891

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4444-1044

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง (30130)

โทร. 0-4400-9505 , 0-4400-9507 , 0-4409-9508 โทรสาร 0-4400-9506

E-mail: pakchong-land@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 333 หมู่ที่ 10 ตำบลขนงพระ

อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอปากช่อง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4432-8539

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4432-8540

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4432-8541

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4432-8539

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย (30110)

โทร. 0-4447-1302 โทรสาร 0-4447-1341

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายเลี่ยงเมืองพิมาย ตำบลในเมือง

อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอพิมาย

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4447-1341

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4447-1302

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4447-1782

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4447-1302

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว (30140)

โทร. 0-4441-1952 โทรสาร 0-4441-2663 / E-mail: nma-sikhio@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสีคิ้ว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4441-1952

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4441-1952

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4441-2051

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4441-1952

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาสูงเนิน (30170)

โทร. 0-4441-9209 โทรสาร 0-4441-9209

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมิตรสัมพันธ์

ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอสูงเนิน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4441-9209

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4441-9209​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4428-9209

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4441-9209

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามสะแกแสง (30290)

โทร. 0-4438-5255 , 0-4438-3585 

โทรสาร 0-4438-5255 ต่อ 18 / E-mail: nma-khamsakaesaeng@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศบาล ซอย 7 ตำบลขามสะแกแสง

อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขามสะแกแสง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4438-3585

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4438-5255

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4438-5255

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4438-5255

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาขามทะเลสอ (30280)

โทร./โทรสาร 0-4439-7129 / E-mail:  nma-knamthaleso@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง) ถนนโคกกรวด-โนนไทย ตำบลขามทะเลสอ

อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอขามทะเลสอ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-4439-7129

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4439-7129

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4439-7129

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4439-7129

***************************************************************

สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

21.นครศรีธรรมราช | 22.นครสวรรค์ | 23.นนทบุรี | 24.นราธิวาส |

21. จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช (80000)

โทร. 0-7543-2012-3 โทรสาร 0-7543-2011 ต่อ 16

เบอร์ มท. (822)7045 / E-mail:nakhonsithammarat@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง​​(แผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​ 247 ซอยวันดีโฆษิตกุลพร ถนนพัฒนาการคูขวาง

ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง และอำเภอพระพรหม

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 20

กลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7543-2012-3 ต่อ 14

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง (80110)​​

โทร./โทรสาร 0-7577-0015

E-mail: nrt-thungsong@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายทุ่งสง - ห้วยยอด

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอทุ่งสง อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7577-0015

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7577-0015

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7577-0015

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7577-0015

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาสิชล (80120)​​

โทร. 0-7553-5954​, 0-7553-6200 โทรสาร 0-7553-6200

E-mail: nrt-sichon@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​ หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลสิชล

​​​อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอสิชลและอำเภอขนอม​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 07553-5954

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 07553-6200

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 07553-6200

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 07553-6200​

​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง​ (80140)​​​​

โทร. 0-7546-6072 โทรสาร 0-7546-6073

E-mail: nrt-pakphanang@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่) ​(ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ ถนนชายทะเล อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอปากพนัง​​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7546-6072

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7546-6072

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7546-6072

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7546-607​2​

​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาหัวไทร​​ (8017​​0)​​​​

โทร. 0-7538-9434​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 4 ตำบลทรายขาว

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอหัวไทร​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7538-9434

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7538-9434

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7538-9434

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7538-9434​​

​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาชะอวด​​ (8018​​​​0)​​​​

โทร. 0-7538-1422 , 0-7538-0604​​​​​​​​  โทรสาร 0-7538-1422

E-mail: nrt-chauat@dol.go.th​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่) ​(ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ ถนนชะอวด-บ้านตูล ตำบลชะอวด

​อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอชะอวด​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7538-1422

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7538-1422

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7538-1422

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7538-1422​

​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาฉวาง​​​​ (80250)​​​​

โทร./โทรสาร 0-7544-5714

E-mail: nrt-chawang@dol.go.th​

​สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​ ถนนศรีธรรมราช-จันดี ตำบลช้างกลาง

​อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอฉวาง อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอพิปูน

​และอำเภอช้างกลาง​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7544-5714

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7544-5714

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7544-5714

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7544-5714

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาเชียรใหญ่​​​​​ (8019​​0)​​​​

โทร. 0-7536-2659​​​  โทรสาร. 0-7538-6270

E-mail:  nrt-chaianyai@dol.go.th​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​ (ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​​​ ทางหลวงบ่อล้อ-เชียรใหญ่ หมู่ที่ 10

ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7536-2659

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7536-2659

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7536-2659

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7536-2659​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา​​​​​ (80230​​)​​​​

โทร. 0-7539-1024​​​​​​​​​​​​​​​​   โทรสาร 0-7539-1024​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​​(แผนที่) ​​​​​​​​​​​​(ค้นหาเส้นทา​ง)​​​​​​ ถนนกะโรม หมู่ที่ 1 ตำบลเขาแก้ว

อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอลานสกา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7539-1024

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7539-1024

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7539-1024

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7539-1024​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาร่อนพิบูลย์​​​​​​​​​ (801​​30​​)​​​​

โทร. 0-7544-1146​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​​(ค้นหาเส้นทา​ง​)​​​​​​ ถนนทุ่งสง-นคร ตำบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรา​​​​​​​ช​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7544-1146

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7544-1146

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7544-1146

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7544-1146​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา​ (801​​60​​)​​​​

โทร. 0-7552-1192, โทรสาร 0-7552-1240​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​​(แผน​ที่​​​)​(ค้นหาเส้นทา​ง​)​​​​​​​ ถนนศรีท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอท่าศาลา และอำเภอนบพิตำ​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7552-1192

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7552-1192

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7552-1192

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7552-1192​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาลานสกา ส่วนแยกพรหมคีรี​ (80320)​​​​

โทร. 0-7533-8384 โทรสาร 0-7533-8384

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนสายนคร-นบพิตำ หมู่ 1 ตำบลพรหมโลก

อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​ อำเภอพรหมคีรี

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7533-8384

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7533-8384

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7533-8384

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7533-8384

*****************************************************************
22. จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (60000)

โทร. 0-5625-6596, 0-5625-6154, 0-5625-6501, 0-5625-5791

โทรสาร 0-5625-6596, 0-5625-6154 (16)

เบอร์ มท. (822) 15554 / E-Mail: nakhonsawan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 908 หมู่ 7 ถนนนครสวรรค์-ท่าตะโก

ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเก้าเลี้ยว และอำเภอโกรกพระ

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5625-6154

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-5625-6154

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5625-6501

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5625-5791

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5625-6154

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5622-5205

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาชุมแสง (6​​0120)​​

โทร. 0-5628-2291​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่ที่ 17 ตำบลเกยไชย

อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอชุมแสง และอำเภอหนองบัว​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5628-2291

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5628-2291

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5628-2291

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5628-2291​​

​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาหนองบัว​​ (6​​011​​0)​​

โทร./โทรสาร 0-5625-1361​​​​​​ / E-mail:​ nsn-nongbua@dol.go.th​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนหนองบัว-ชุมแสง ตำบลหนองกลับ

อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอหนองบัว​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5625-1361

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5625-1361

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5625-1361

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5625-1361​

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาตาคลี (6014​​​​0)​​

โทร. 0-5621-7605 โทรสาร 0-5621-7605 ต่อ 15​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง) ห่างจากที่ว่าการอำเภอตาคลีประมาณ 8 กิโลเมตร

เส้นทางถนนพหลโยธิน อำเภอตาคลี-อำเภอตากฟ้า

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตาคลี​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5621-7605

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5621-7605

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5621-7605

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5621-7605

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาตาคลี

​​​​​​ส่วนแยกตากฟ้า (6​​019​​​​​0)​​

โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง​)​​​​​​ ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอตากฟ้า

ถนนพหลโยธิน อำเภอตากฟ้า ​​​​​จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตากฟ้า​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5624-1388​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก​​​​​​​​ (6​​016​​​​​0)​​

โทร. 0-5624-9453 โทรสาร 0-5624-9453 กด 0​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง​ (แผน​ที่)​​ (ค้นหาเส้นทาง​)​​​​​​​​​​ ถน​นนครสวรรค์-ท่าตะโก

อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์​​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอท่าตะโก​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5624-9453​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5624-9453​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5636-0557​​​​​​​​​​​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5624-9453​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ สาขาท่าตะโก​​​

​ส่วนแยกไพศาลี (60220)​

​โทร. 0-5625-9255​ / E-mail: nsn-phaisali@dol.go.th

สถานที่ตั้ง​​(แผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​​ ถนนท่าตะโก-ไพศาลี

อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอไพศาลี​

เจ้าพนักงานที่ดินหัวหน้าส่วนแยก โทร. 0-5625-9255​​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5625-9255​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5625-9255

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5625-9255​​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาบรรพตพิสัย​ (6​​0180)​​

โทร. 0-5627-9084​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่ที่ 2 ถนนบรรพตพิสัย-เก้าเลี้ยว

ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบรรพตพิสัย​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5627-9084

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5627-9084

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5627-9084

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5627-9084​​​

​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาพยุหะคีรี​​ (6​​013​​0)​

โทร. 0-5634-1742​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ เลขที่ 9 หมู่ที่ 4 ถนนสายบางปะอิน-นครสวรรค์ ​​​

​ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพยุหะ​คีรี​​​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5634-1742

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5634-1742

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5634-1742

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5634-1742​​​​

​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์​​​ สาขาลาดยาว​​​​ (6​​015​​​​0)​

โทร. 0-5627-1256 โทรสาร 0-5627-2426​​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่ที่ 5 ถนนสายลาดยาว-สว่างอารมณ์

ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอแม่เปิน และอำเภอชุมตาบง​​​​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5627-1256

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5627-1256

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5627-1256

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5627-1256​​​​​


*****************************************************************


23. จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี (11000)

โทร. 0-29672284-7  ฝ่ายทะเบียน 0-25250481

ฝ่ายรังวัด ต่อ 113,114 ฝ่ายอำนวยการ ต่อ 102 โทรสาร 0-2525-3190

E-mail: nonthaburi@dol.go.th​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง)​ ตรงข้ามคุกบางขวาง ถนนนนทบุรี 1​ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-2967-2284 ต่อ 101

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-2967-2284 ต่อ 104

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2967-2284 ต่อ 107

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2967-2284 ต่อ 115

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2967-2284 ต่อ 103

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​​​ สาขาบางบัวทอง​​​​ (111​1​​​​0)​

โทร. 0-2571-4116-9 โทรสาร 0-2571-4117​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่บ้านภัทรนิเวศน์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2571-4116, 8,9 ต่อ 26,0-2924-4753​​​​​​​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2571-4116,8,9, ต่อ 18​​

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2571-4116,8,9 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2571-4116,8,9 ต่อ 20 , 0-2924-2779​​​​​​​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​​​ สาขาบางใหญ่​​​​​​ (1114​​​​​​​​0)​

โทร. 0-2595-0441-2 โทรสาร 0-2595-0440​​​​​​​

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี

​​​​​​​​อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางใหญ่ และอำเภอบางกรวย​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ13,14 , 0-2903-2652

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ 15, 16, 0-2903-2653

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2595-0441-2 ต่อ 17 , 0-2903-2651​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี​​​ สาขาปากเกร็ด​​​​​​​​ (1112​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-2503-3734, 0-2503-3651-2, 0-2503-3413

โทรสาร 0-2503-3734​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ หมู่บ้านเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปากเกร็ด​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2503-3734

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2503-3652

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2503-3651

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2503-3734​​


******************************************


24. จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส (96000)

โทร. 0-7351-1124 โทรสาร 0-7351-3043

เบอร์ มท. (822)76053 / E-mail: ​narathiwat@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​ ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอจะแนะ

และอำเภอเจาะไอร้อง

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7351-1124

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7351-1124

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส​ สาขาสุไหงปาดี​​​​​​​​ (96140)​​

โทร. 0-7365-1318 โทรสาร 0-7365-1729​​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง  (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนราชาวดีซอย 4​ ตำบลปะลุรู

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7365-1318​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7365-1318

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7365-1318

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7365-1318​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาตากใบ​​​​​​​​​

โทร. 0-7358-1221​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​​​  ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห

​อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส​​​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอตากใบ​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7358-1221

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7358-1221

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7358-1221

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7358-1221​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก (9615​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-7361-1589 โทรสาร 0-7369-3598​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ 9/99 ถ.เอเชีย18 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสุไหงโก-ลก

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7361-1589

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7361-1589

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7361-1589

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7361-1589​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขารือเสาะ​​

โทร/โทรสาร 0-7357-1485​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนอัครมาสอุทิศ 3 ซอย 3 ตำบลรือเสาะออก

​​อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอรือเสาะ อำเภอศรีสาคร​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7357-2539

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7357-1485

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7357-1485

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7357-1485​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส ส่วนแยกบาเจาะ​

โทร. 0-7359-9041​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนเพชรเกษม ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ ​จังหวัดนราธิวาส

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบาเจาะ

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร 0-7359-9041

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร 0-7359-9041

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร 0-7359-9041

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร 0-7359-9041

***************************************************************

 

สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

25. น่าน | 26.บึงกาฬ | 27.บุรีรัมย์ |  28.ปทุมธานี |  29.ประจวบคีรีขันธ์ | 30.ปราจีนบุรี

25.จังหวัดน่าน

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน (55000)

โทร. 0-5471-0157 โทรสาร 0-5477-1607

เบอร์ มท. (822)21154 / E- mail: nan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​ 73/5 ถนนมหาพรหม อำเภอเมือง

​จังหวัดน่าน เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอแม่จริม ​อำเภอสันติสุข​

​​อำเภอบ้านหลวง และกิ่งอำเภอภูเพียง

​เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-5471-0157

หัวหน้ากลุ่มวิชาการที่ดิน -

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5471-0157

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5471-0560

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5471-0157

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-5471-0157

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาท่าวังผา​​​​​​​​ (5514​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-5479-9134 โทรสาร 0-5479-9134​​​​​​​

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​​ ถนนน่าน-ทุ่งช้าง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน​​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอท่าวังผา และอำเภอสองแคว

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5479-9134

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5479-9134

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5479-9134

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5479-9134​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขานาน้อย​​​​​​​​​​ (5515​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-5471-8213 โทรสาร 0-5471-8213

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสายนาราบ-สันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5471-8213

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5471-8213

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5471-8213

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5471-8213​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาปัว (551​​​​​​​​​2​0)​

โทร. 0-5479-1005 โทรสาร 0-5479-1005​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ หมู่ที่ 5 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปัว อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเชียงกลาง

​​​อำเภอบ่อเกลือ ​และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5479-1005​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5479-1005

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5479-1005

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5479-1005​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา​​​​​​​​​​​​ (5511​​​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-5478-1679 โทรสาร 0-5478-1679​​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​​ ถนนเจ้าฟ้า ตำบลกลางเวียง

อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเวียงสา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-5478-1679

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5478-1679

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5478-1679

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5478-1679​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง (55160)

โทร. 0-5479-7159   โทรสาร 0-5479-7159

E- mail: nan-chianglang@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) 138/4 หมู่ 10 ตำบลเชียงกลาง

อำเภอเชียงกลาง ​จังหวัดน่าน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเชียงกลาง อำเภอทุ่งช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

​เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (สาขา) โทร. 0-5479-7159

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-5479-7159

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-5479-7159

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-5479-7159

****************************************************************

26. จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (38000)

โทร. 0-4249-2738, 0-4249-1616 โทรสาร 0-4249-2738

E-mail: buengkan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) เลขที่ 340 ถนนศาลเจ้าแม่สองนาง ตำบลบึงกาฬ

​อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอปากคาด อำเภอศรีวิไล

​อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4249-1277

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4249-1277 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4249-1616

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4249-1277 ต่อ 14

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-4249-1277 ต่อ 13

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ สาขาเซกา​​​​​​​​​​ (3815​​​​​​​​​​0)​

โทรศัพท์. 0-4248-9200​​​​​​​ โทรสาร. 0-4248-9200​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนไตรมิตร อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ และอำเภอบึงโขงหลง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4248-9200

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4248-9200

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4248-9200

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4248-9200

*******************************************

27. จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ (31000)​​

โทร. 0-4461-1737, 0-4461-3593-4, 0-4461-4052 / โทรสาร 0-4461-1737

เบอร์ มท. (822)37154 / E-mail: buriram@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอห้วยราช  และอำเภอบ้านด่าน

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-4461-1737

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร. 0-4461-1737 ต่อ 11

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4461-1737 ต่อ 12

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4461-1737 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4461-1737 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-4461-1737 ต่อ 15

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขานางรอง​​​​​​​​​​​​ (3111​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-4463-1269 โทรสาร 0-4463-1269​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอนางรอง ​อำเภอโนนสุวรรณ อำเภอหนองกี่

และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4463-1269​

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4463-1269

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4463-1003

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4463-1269​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขากระสั​​ง​​​​​​​​​​​​ (31116​​​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-4469-1038 โทรสาร 0-4469-1038​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่ )​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 508 หมู่ที่ 9 ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง

​อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์​​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอกระสัง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4469-1038

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4469-1038

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4469-1038

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4469-1038​​​​​

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาประโคนชัย​​​​​​​​​​​​ (311​​​​​​​​​40)​

โทร. 0-4467-1436 โทรสาร 0-4467-1436​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 233 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธิรัตน์ ตำบลประโคนชัย

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย และอำเภอบ้านกรวด

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. (044) 671435

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. (044) 670147

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. (044) 670146

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. (044) 671436

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาพุทไธสง ​​​​​​​​​​​​ (3112​​​​​​​​​​0)​

โทร . 0-4468-9043 โทรสาร 0-4468-9043​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 194 หมู่ 5 ถ.อรุณประเสริฐ ต.พุทไธสง

อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120​​

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร . 0-4468-9043

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร . 0-4468-9043

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร . 0-4468-9043

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร . 0-4468-9043​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาลำปลายมาศ​​​​​​​​​​​​ (31130)​

โทร.0-4466-1050 โทรสาร 0-4466-1050​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ ตำบลลำปลายมาศ

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอหนองหงส์

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. (044) 661050

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. (044) 661050

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. (044) 661050

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. (044) 661050​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์​​ สาขาสตึก​​​​​​​​​​​​ (3115​​​​​​​​​​0)​

โทร. 0-4468-1093 โทรสาร 0-4468-1093​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ เลขที่ 409 หมู่ที่ 13 ถนนสตึกสำราญ

ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสตึก และอำเภอแคนดง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-4468-1093

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-4468-1093

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-4468-1917

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-4468-1093​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก ส่วนแยกคูเมือง

โทร. 0-4469-9381, โทรสาร 0-4469-9381

สถานที่ตั้ง (ค้นหาตำแหน่ง) ถนนประชาพัฒนา 6 ตำบลคูเมือง

อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอคูเมือง


*******************************************

28. จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี (12000)

โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136 โทรสาร 0-2581-6398

เบอร์ มท.(822)12597 / E-mail: pathumthani@dol.go.th

สถานที่ตั้ง ​(ค้นหาเส้นทาง) ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก

อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

​​หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน โทร.​ 0-2978-1134

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2581-6301, 0-2581-6136

 

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี​​​​​​​​​​​​ (12110)​

โทร. 0-2577-1358 - 9 โทรสาร 0-2904-1352​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนรังสิต -นครนายก ตำบลรังสิต

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอธัญบุรี และอำเภอหนองเสือ​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2577-1358-9

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2577-1358-9

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2904-1358-9

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2904-1358-9

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาคลองหลวง​​​​​​​​​​​​ (12120)​

โทร. 0-2909-9001-3 โทรสาร 0-2909-9800​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนไอยรา 1 ตำบลคลองสอง

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอคลองหลวง​​

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2909-9829

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2909-9001-3

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2909-9001-3

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2909-9001-3​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี สาขาลำลูกกา​​​​​​​​​​​​ (12150)​

โทร. 0-2532-7096-7 โทรสาร 0-2532-7098​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 69 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน - ลำลูกกา ตำบลบึงคำพร้อย

อำเภอลำลูกกา ​จังหวัดปทุมธานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอลำลูกกา

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-2532-7097

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2532-7096

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2532-7095

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2532-7096-7​​​​
*******************************************

29. จังหวัดปัตตานี

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี (94000)

โทร. 0-7333-6134 โทรสาร 0-7333-3013

เบอร์ มท. (822)74754 / E-mail: pattani@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่)  (ค้นหาเส้นทาง) ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง

อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอยะหริ่ง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง​

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-7333-6134

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โทร. 0-7333-6134

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7333-3054

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7333-6135

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7333-6134

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-7333-6134

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาโคกโพธิ์​​​​​​​​​​​​ (94120)​

โทร. 0-7343-1570​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่) ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเพชรเกษม อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอแม่ลาน อำเภอโคกโพธิ์

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7343-1570

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7343-1570

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7343-1570

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7343-1570​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาปะนาเระ​​​​​​​​​​​​ (94130)​

โทร. 0-7348-5376​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ 11/11-2 ถนนสายปัตตานี-นราธิวาส หมู่ 1 ตำบลควน

​อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7348-5376

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7348-5376

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7348-5376

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7348-5376​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี สาขาสายบุรี​​​​​​​​​​​​ (94110)​

โทร. 0-7341-1507​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​ ​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนสุริยะ ตำบลตะลุงัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอสายบุรี อำเภอไม้แกน อำเภอกระพ้อ

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-7341-1507

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-7341-1507

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-7341-1507

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-7341-1507​​​

*******************************************

30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (77000)

โทร. 0-3261-1211 โทรสาร 0-3260-2038

เบอร์ มท.64154,64160 / E-mail: prachuapkhirikhan@dol.go.th

สถานที่ตั้ง (แผนที่) (ค้นหาเส้นทาง) ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตำบลเกาะหลัก

​อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอกุยบุรี อำเภอทับสะแก

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด โทร. 0-3261-1211

กลุ่มวิชาการที่ดิน โทร. 0-3261-1211 ต่อ 16

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3261-1211 ต่อ 13

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3261-1211 ต่อ 14

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3261-1211

หัวหน้าฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน โทร. 0-3261-1211 ต่อ 17

 

สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน​​​​​​​​​​​​ (77110)​

โทร. 0-3282-7771-2 , 0-3265-5465 โทรสาร 0-3282-7771

E-mail: pkn-huahin@dol.go.th

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 62/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอหัวหิน

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3282-7771

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3282-7771

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3265-5465

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3282-7772

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน​​​​​​​​​​​​ (77230)​​​

โทร. 0-3269-7430 โทรสาร 0-3269-7430​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​(​​​แ​ผนที่)​ (ค้นหาเส้นทาง)​​ 111 ถนนเพชรเกษม ตำบลร่อนทอง

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3269-7430

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3269-7430

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3269-7431

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3269-7430​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

​​​​​​​​สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ส่วนแยกปราณบุรี​​​​​​​​​​​​ ​

โทร. 0-3262-3260​​​​​​​

สถานที่ตั้ง ​​​​​(ค้นหาเส้นทาง)​​ ถนนเพชรเกษม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขตพื้นที่รับผิดชอบ​​ อำเภอปราณบุรี กิ่งอำเภอสามร้อยยอด

เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร. 0-3262-3260

หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-3262-3260

หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-3262-3262​​​

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-3262-3260​​​​​​

*********************************************************

Visitors: 255,387