Chat with us, powered by LiveChat

ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา

ทำอย่างไรเมื่อตกเป็นผู้ต้องหา 
           ผู้ต้องหาหรือจำเลย คือผู้ถูกกระทำโดยผลของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะควบคุม ประชาชน หรือพลเมือง ให้เกิดความสงบสุข โดยผู้ที่บังคับใช้กฎหมาย คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่นตำรวจ หรือศาล คำว่า "ผู้ต้องหา" หมายถึงบุคคลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและดำเนินคดี แต่ถ้าเป็นจำเลย หมายถึงผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องศาลแล้ว
           เมือท่านตกเป็นผู้ต้องหา ท่านก็มีกฎหมายคุ้มครองท่านในฐานะผู้ต้องหา คือมีสิทธิและหน้าที่ เรามาดูเรื่องสิทธิก่อนครับ มีอะไรบ้าง 
           1. มีสิทธิที่จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเกินความจำเป็น เช่นความผิดเล็กน้อย หมายถึงความลหุโทษ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเอาตัวท่านไปใส่โซ่ตรวน หรือจับเข้าห้องขัง ต้องดูที่ข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
            2. ท่านมีสิทธิจะให้การ หรือไม่ให้การก็ได้ ตำรวจจะบังคับให้เราให้การไม่ได้ ถ้าเราไม่ยินยอมให้การ ตำรวจจะบันทึกไว้ว่า "ผู้ต้องหาไม่ยอมให้การ" 
            3. เจ้าพนักงานตำรวจจับท่านมาแล้ว ต้องแจ้งข้อกล่าวหาทันที ถ้าไม่แจ้งท่านมีสิทธิโต้แย้งให้ตำรวจแจ้งข้อหาให้ท่านทราบก่อน
             4. เจ้าพนักงานตำรวจจะข่มขู่ หรือจูงใจให้เราให้การไม่ได้ 
             5. ก่อนที่จะดำเนินการสอบสวน พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งเตือนว่า "ถ้อยคำที่ให้การนั้นสามารถใช้ยังตัวท่านในการฟ้องคดี"
             6. กรณีที่พนักงานสอบสวน ดำเนินการสอบสวนไม่ชอบ หรือล่าช้า ผู้ต้องหามีสิทธิร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา ถ้าพนักงานสอบสวนฝากขังท่านที่ศาลแล้ว ท่านมีสิทธิแถลงให้ศาลทราบว่า การสอบสวนล่าช้า ศาลก็จะไต่สวนและสั่งว่าพนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิขังเราต่อไปได้
                                                                                                   7. ท่านมีสิทธิได้รับการประกันตัว
                                                                                                   8. ท่านมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งที่พนักงานสอบสวน ศาล ไม่อนุญาติให้ประกันตัวต่อศาล
อุทธรณ์ 
          9. ถ้าพนักงานสอบสวน หรืออัยการฝากขัง หรือผัดฟ้องต่อศาล ผู้ต้องหามีสิทธิแถลงคัดค้านคำร้องของตำรวจ หรืออัยการที่ขอฝากขัง
          10. ท่านมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความสองต่อสอง (อันนี้สำคัญเพราะเมื่อทนายความเข้าไปในคดีตั้งแต่แรก การดำเนินกระบวนจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพราะทนายความช่วยท่านได้)
          11. ได้รับการเยี่ยมตามสมควร
          12. ได้รับการรักษาพยาบาลโดยด่วน เมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ช่องทางนี้ผู้ต้องหาใช้กันเยอะครับ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคม)

หมายเหตุ ถ้าอยากรู้และเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหา ให้ท่านหาหนังสือชื่อ "ทำอย่างไรเมื่อไปโรงพัก" เขียนโดยท่านอดีตอธิบดีอัยการ ท่านบุญร่วม เทียมจันทร์ ครับ ท่านเขียนหนังสือในอาชีพข้าราชการของท่านที่เกี่ยวกับกฎหมาย ลองหาซื้อมาอ่านนะครับ เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านและบุคคลที่ท่านรักครับ

Visitors: 251,107