Chat with us, powered by LiveChat

กฎหมาย

กฎหมายคืออะไร 

ภาษาชาวบ้านที่เข้าใจคือ สิ่งที่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาจับชาวบ้านไปติดคุก หรือสิ่งที่ข้าราชการเอามาข่มขู่ประชาชน นี้คือสิ่งทีประชาชนหรือผมเองก็เคยเข้าใจเป็นอย่างนั้น เมื่อมีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนวิชากฎหมายหรือนิติศาสตร์ ก็จึงได้รู้ความหมายที่แท้จริง ของคำว่ากฎหมาย "กฎหมายคือเครื่องมือของรัฐ ที่รัฐเอามาบังคับให้ประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ปฎิบัติตาม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน กฎหมายไม่ได้บังคับใช้เฉพาะประชาชนเท่านั้น กฎหมายยังบังคับกับผู้ออกกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้เกิดการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเรารู้แล้วว่าเป็นเครื่องมือบังคับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว เราในฐานะประชาชนก็ควรจะปฎิบัติตามกฎหมาย เอาใจใส่สอดส่องดูแล ใครที่ไม่ปฎิบัติตามกฎหมาย แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินการหรือคดี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน และให้เกิดความสงบสุขในสังคมครับ

      กฎหมายน้้้น ต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆ แห่งกฎหมาย
ตามตัวอักษร หรือ
ตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆ 
      เมื่อไม่มีกฎหมายที่จะยกมาปรับคดีได้ 
ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีเช่นว่านั้น
ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง และถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วย 
ให้วินิยฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไป

ความหมายคือกฎหมายต้องเขียนไว้เป็นตัวอักษร แต่ต้องตีความตามตัวอักษรด้วย 

Visitors: 255,388